...

صدای مداد رنگی روی کاغذه با خيلی صدای های ديگه قاتی شده....مثلا سی دی که داره می خونه و يا صدای بارونی که ديگه می ياد.....نه...صدای کسی نمی ياد...همه رفتن....فقط منم تو خونه.....باز تنها موندم..........نه خودم خواستم.....خودم هی گفتم کار دارم...نمی تونم بيام.......با دلشوره و فکر مشغول که نمی شه جايی رفت.....بايد به کارهام برسم....می دونم تموم نمی شه ولی به يه جايی می رسه که......بايد فکر کنم.....يه هفته بيشتر وقت ندارم.......

/ 1 نظر / 12 بازدید
کیوان

قبل از اينکه برم دانشکده می گفتم وقتی قبول شدم با خيال راحت می رو سينما ؛ کوه ؛ و .... اما از وقتی اومدم معماری ؛ می گن بريم بيرون ميگم تحويل دارم کار دارم ؛ پروژم مونده !!!